Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa - Hari Sumpah Pemuda

Posted by a4n.74t1f

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa - Hari Sumpah Pemuda, Berikut ini adalah Teks kumpulan Pidato Hari Sumpah Pemuda Mengunakan Bahasa Jawa. Pidato Sumpah Pemuda  menggunakan Bahasa Jawa ini ditulis untuk membantu para anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas sekolahnya, Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa - Hari Sumpah Pemuda dibawah ini.
Assalamu’alaikum Wr ... Wb.

Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda.

Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :
  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia
  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa.
Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa, Cekap semanten atur kawula, Numpak sepur nggawa tali, Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur, Kula nyuwun agunging pangaksami

Wassalamu’alaikum Wr ... Wb.

Semoga Contoh Teks Naskah Pidato Hari Sumpah Pemuda menggunakan Bahasa Jawa diatas dapat sedikit membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan bermanfaat bagi semuanya. dan apabila ada kekurangan dalam penulisan pidato sambutan Hari Sumpah Pemuda dengan bahasa jawa ini kalaian bisa mengedit atau mendambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna.
More aboutContoh Naskah Pidato Bahasa Jawa - Hari Sumpah Pemuda

Pidato Bahasa Jawa Singkat- Bahaya Narkoba Bagi Remaja

Posted by a4n.74t1f

Pidato Bahasa Jawa Singkat- Bahaya Narkoba Bagi Remaja, Berikut ini adalah Teks kumpulan Pidato Bahaya Narkoba Mengunakan Bahasa Jawa. Pidato  Bahaya Narkoba Bagi Remaja Bahasa Jawa ini, ditulis untuk membantu para anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas sekolahnya, Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa - Dampak Bahaya Narkoba dibawah ini.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin.

Kepareng kula matur sak untawis, ngaturaken babakan narkoba, kita mangertosi wekdal menika narkoba saben ndinte dados berita tumanter, TV, napa dene media masa utawi Koran. Kita mangertosi bilih narkoba menika dados awisan, tumraping negri langkung-langkung agami, awit sosinteno ingkang ngomsumsi narkoba, tumindak ipu badhe nalisir saking kasusilan. Sanget kemawan tumindak ingkang ngrungak aken tiang sanes, lan ugi kathah ingkang melebet penjara goro-goro narkoba. Awit tiyang ingkang ngomsumsi narkoba, ical kesadaranipun lan gampil tumindah anarkis, kados ipun, mejahi tiyang, mbegal, jambret lan sanes-sanes ipun. Narkoba ngrusak jasmani soho rohani, sak sinteno tiyang ingkang ngomsumsi, mboten pejabat, mboten artis, mboten rakyat, mboten guru, mboten murid, mboten sugih, mboten miskin, pramila kanthi mekaten, monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba, kita perangi narkoba, supados kita mboten kecemplung jurang keseseng saran, langkung-langkung dumateng generasi muda, minangka kusumaning monggo kita berjuang kanti sekuat tenaga, nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating tumindak ingkang nalisir, saking kautamen, soho kasusilaan , ingkan tundhopipun dawah dumateng jurang kesesen saran.

Kula kinten naming mekaten ingkang saget kula atur aken mugi-mugi sanget ndados aken pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agen kula matur katah kekuranganipun, kula nyuwun agenging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih.
Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga Contoh Teks Naskah Pidato Bahaya Narkoba menggunakan Bahasa Jawa diatas dapat sedikit membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan bermanfaat bagi semuanya. dan apabila ada kekurangan dalam penulisan pidato sambutan Bahaya Narkoba dengan bahasa jawa ini kalaian bisa mengedit atau mendambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna.
More aboutPidato Bahasa Jawa Singkat- Bahaya Narkoba Bagi Remaja

Contoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah

Posted by a4n.74t1f

Contoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah, Berikut ini adalah Teks Pidato Perpisahan Sekolah Mengunakan Bahasa Jawa. Pidato Perpisahan Bahasa Jawa ini, ditulis untuk membantu para anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas sekolahnya, Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah dibawah ini.
Asslamualaikum Wr. Wb.

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan, rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani.

Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun anglu beraken rahmat sarta hidayah. Dene kula panjenengan sami saged makenpal wonten ing sekolahan kangge ngawontenanken perpisahan.

Bapak/Ibu guru ingkang dahat kinurmatan mboten kantun kula minangka wakilipun putra putri siswa kelas sanga atur agunging panuwun ingkang tanpa upami awit keiklasan saha sih katresnan Bapak/Ibu Guru nggulawenthah dhumateng para siswa waengga saget ngampungake kewajiban ingkang sampun kalampahan sadangipun tigang tahun, khanti pikantuk surat tandha tamat blajar.

Sedangipun tigang taun kula ngangsa kawruh wonten ing pawiyatan wonten ing panggulemah thanipun, ngantos wonten pengeketing batin seingga karengku kados putraputri piyambak.

Bapak ibu tuwin adik adik ingkang satuhu kula kurmati saha kula trisnani. Sakedhap malih kula sarencang rencang nilaraken pawiyatan punika. Awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha adik adik, amargi kawontenan kedah mekaken, pramila kepeksan kula kaliyan rencang rencang nilaraken Bapak/Ibu Guru saha adik adik kelas pitu tuwin kelas wolu sanadjan ta sampun perpisahan ingkang ateges tindih ing natra. Mewantu wantu kula tansah nyenyuwun supados taksih celak ing pengasih.

Pawiyatan ingkang sampun metahu tahun sampun tansah cecaketan kaliyan kula, kula sarencang rumaos cuwa penggalih, badhe nilaraken pawiyatan menika, amargi kahanan saka karsaning gusti, wonten pepaggihan tamtu badhe wonten perpisahan, punika kados sampun sampan kodrat mboten kenging dipun owahi maleh.

Kula sarancang kelas sanga ingkang badhe nilaraken pawiyatan punika tansah nyenyuwun lan ndedanga adik adik sageda kasil anggen ipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika, kula minangka wakilipun rencang kelas sanga tansah nyuwun, mugi mugi adik adik sregep anggenipun sinau lan tansah mituhu dhumateng Bapak/Ibu Guru.

Mboten kantun ugi kulo dalah rencang kelas sanga tansah memuji dhumateng gusti ingkang Maha Agung, supados Bapak/Ibu Guru saa adik adik pikantuk nikmateng pangeran wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.

Kulo kinten mboten prayogi menawi atur pamitan pamitan punika kulo pepanjang. Kulo naming tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak/Ibu Guru saha adik adik. Sageda wilujeng sasampunipun medal saking pawiyatan punik lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi.

Mbok menawi wonting kirang tata karma anggen kulo matur saha sisip sembiring atur, kulo minongko wakil kelas sanga tansah nyuwun agunging panuwun igkang tanpa upami.
Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semoga Contoh Teks Naskah  Pidato Perpisahan Sekolah menggunakan Bahasa Jawa diatas dapat sedikit membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan bermanfaat bagi semuanya. dan apabila ada kekurangan dalam penulisan pidato perpisahan dengan bahasa jawa ini kalaian bisa mengedit atau mendambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna.
More aboutContoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa - Hari Pendidikan Nasional

Posted by a4n.74t1f

Contoh Pidato Bahasa Jawa - Hari Pendidikan Nasional, Pidato Hari Pendidikan Nasional Bahasa Jawa,  Kumpulan Contoh Sambutan Pidato Hari Pendidikan Nasional Dengan Bahasa Jawa ini kami rangkung dari berbagai macam sumber, Berikut ini adalah Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional Bahasa Jawa. Sambutan Pidato Bahasa Jawa bertema Hari Pendidikan Nasional ini, ditulis untuk membantu para anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas sekolahnya, Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Sambutan Hari Pendidikan Nasional Mengunakan  Bahasa Jawa dibawah ini.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dalem dinten ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan pan-jenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun sehinggo wakdal niki kito sedoyo saget kempal wonten meriki panggenan kaperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional ingkang tepatipun tanggai kaping kalih saking wulan Mei tahun ;…….
Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945 sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung tahun. Kito ugi sumerap ing dalem agami kito Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten abad niku, wakdal nabi saw. taksih gesang sampun mrogramaken utawi anjuraken wajib belajar dumateng umatipun niku sedoyo maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan lan ugi supados dados umat beliau saw. ingkang boten bodoh. Masalah niki kados pengendakane nabi saw. ing dalem hadits riwayat Ibnu Abdil Baar ingkang artosipun :

“Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Chino. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno sayape marang wong sing nggolek ilmu sebab repote marang pengga-wean iku.”

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan Nasional niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ningkataken malih anggenipun kito ing dalem mados ilmu, nopo niku arupi ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubungane kaliyan akhirat.

Semanten ugi kito sumerap bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten nggadah ilmu. Lan mugiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipun terami Allah SWT. Amiin yaa Rabbal Aalamiin. Akhirul Kalaam.
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga Kumpulan Contoh Teks Naskah Pidato Hari Pendidikan Nasional menggunakan Bahasa Jawa diatas, kami rangkung dari berbagai macam sumber dapat sedikit membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan bermanfaat bagi semuanya. dan apabila ada kekurangan dalam penulisan pidato Hari Pendidikan Nasional dengan bahasa jawa ini kalaian bisa mengedit atau mendambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna.
More aboutContoh Pidato Bahasa Jawa - Hari Pendidikan Nasional