Contoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah

Posted by a4n.74t1f

Contoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah, Berikut ini adalah Teks Pidato Perpisahan Sekolah Mengunakan Bahasa Jawa. Pidato Perpisahan Bahasa Jawa ini, ditulis untuk membantu para anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas sekolahnya, Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa - Perpisahan Sekolah dibawah ini.
Asslamualaikum Wr. Wb.

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan, rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani.

Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun anglu beraken rahmat sarta hidayah. Dene kula panjenengan sami saged makenpal wonten ing sekolahan kangge ngawontenanken perpisahan.

Bapak/Ibu guru ingkang dahat kinurmatan mboten kantun kula minangka wakilipun putra putri siswa kelas sanga atur agunging panuwun ingkang tanpa upami awit keiklasan saha sih katresnan Bapak/Ibu Guru nggulawenthah dhumateng para siswa waengga saget ngampungake kewajiban ingkang sampun kalampahan sadangipun tigang tahun, khanti pikantuk surat tandha tamat blajar.

Sedangipun tigang taun kula ngangsa kawruh wonten ing pawiyatan wonten ing panggulemah thanipun, ngantos wonten pengeketing batin seingga karengku kados putraputri piyambak.

Bapak ibu tuwin adik adik ingkang satuhu kula kurmati saha kula trisnani. Sakedhap malih kula sarencang rencang nilaraken pawiyatan punika. Awrat anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha adik adik, amargi kawontenan kedah mekaken, pramila kepeksan kula kaliyan rencang rencang nilaraken Bapak/Ibu Guru saha adik adik kelas pitu tuwin kelas wolu sanadjan ta sampun perpisahan ingkang ateges tindih ing natra. Mewantu wantu kula tansah nyenyuwun supados taksih celak ing pengasih.

Pawiyatan ingkang sampun metahu tahun sampun tansah cecaketan kaliyan kula, kula sarencang rumaos cuwa penggalih, badhe nilaraken pawiyatan menika, amargi kahanan saka karsaning gusti, wonten pepaggihan tamtu badhe wonten perpisahan, punika kados sampun sampan kodrat mboten kenging dipun owahi maleh.

Kula sarancang kelas sanga ingkang badhe nilaraken pawiyatan punika tansah nyenyuwun lan ndedanga adik adik sageda kasil anggen ipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika, kula minangka wakilipun rencang kelas sanga tansah nyuwun, mugi mugi adik adik sregep anggenipun sinau lan tansah mituhu dhumateng Bapak/Ibu Guru.

Mboten kantun ugi kulo dalah rencang kelas sanga tansah memuji dhumateng gusti ingkang Maha Agung, supados Bapak/Ibu Guru saa adik adik pikantuk nikmateng pangeran wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.

Kulo kinten mboten prayogi menawi atur pamitan pamitan punika kulo pepanjang. Kulo naming tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak/Ibu Guru saha adik adik. Sageda wilujeng sasampunipun medal saking pawiyatan punik lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi.

Mbok menawi wonting kirang tata karma anggen kulo matur saha sisip sembiring atur, kulo minongko wakil kelas sanga tansah nyuwun agunging panuwun igkang tanpa upami.
Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semoga Contoh Teks Naskah  Pidato Perpisahan Sekolah menggunakan Bahasa Jawa diatas dapat sedikit membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan bermanfaat bagi semuanya. dan apabila ada kekurangan dalam penulisan pidato perpisahan dengan bahasa jawa ini kalaian bisa mengedit atau mendambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna.

{ 7 comments... read them below or add one }

joko bm said...

matur nuwun

Dody Mahulette said...

Matur nuwun ea

Azahralia Fafandha said...

Matur Nuwun nggih Naskah Pidato-ipun.

ahmad multazam said...

matur nuwun sanget

haidar fathan said...

matur thankyou...
salam kenal :
www.blogbahasainggrisku.blogspot.com

Agnes Harbiani said...

mbok menawi wonten pidato bhs jawa temene cita2 mbok di posting kulo butuh bangeeettt.matur nuwun

Halim Afridar said...

pidatonya di pendekin lagi dong mas :(

Post a Comment